GDPR policy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Lingonbygden i Samverkan, organisationsnummer 802514–0008, med aktivitetsområde i västra Kronoberg och östra Halland (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Lingonbygden i Samverkan är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att initiera, driva och koordinera utvecklingsinsatser och projekt i västra Kronoberg och östra Halland, i bygden runt Odensjö, Vrå, Torpa och Lidhults församlingar, härefter kallad Lingonbygden. Syftet är att verka för lokal utveckling på bred front genom samarbete, informationsutbyte och koordinering av engagemang, aktiviteter och projekt. Föreningen skall därför ha ambitionen att vara en organisation som skapar samverkan mellan olika föreningar, företag, organisationer och intressenter med anknytning till Lingonbygden.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. specifika aktiviteter/verksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och andra avgifter).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat föreningens hemkommun.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens verksamhet
• Samarbete, informationsutbyte och koordinering
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildningar och arrangemang arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.
Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Samarbete, informationsutbyte och koordinering Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar och arrangemang arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidrags finansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår. Efter avslutat medlemskap gallras personuppgifterna efter senast 24 månader.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning
eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina
intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen via e-mail info@lingonbygden.se för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se